Všeobecné podmínky pro elektronický obchod

1. ROZSAH

Tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen „Podmínky“) se vztahují na nákup produktů dostupných na našich webových stránkách (dále jen „Produkt(y)“) dostupných prostřednictvím následujícího odkazu: www.rossignol.com (dále jen „Stránky“).

Tyto Podmínky platí mezi stranami (dále jen „Strany“) definovanými níže:

- SKIS ROSSIGNOL, společnost (Société par Actions Simplifiée) registrovaná ve Francii a zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností města Grenoble. Registrační číslo naší společnosti je 056 502 958 a naše sídlo se nachází na adrese 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANCIE. Naše registrované DIČ je FR28056502958 (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „naše“),

- Spotřebitel je definován jako fyzická osoba, která splňuje podmínky definované v článku 2.1 a zadává objednávku prostřednictvím Stránek (dále jen „vy“ nebo „vaše“.

Podmínky se vztahují výhradně na objednávky doručené v České republice (dále jen „Země“) a jsou určeny fyzické osobě, která pořizuje Produkty pro neprofesionální použití. Podmínky se proto vztahují pouze na fyzické osoby, které kupují Produkt za účelem, který nespadá do oblasti jejich obchodní, průmyslové, řemeslné nebo volné činnosti. Pokud jde o prodej určený profesionálům, odkazujeme na všeobecné podmínky prodeje vyhrazené profesionálům. Na Stránkách mohou zadávat objednávky pouze oprávněné osoby, které jsou svéprávné a mají poštovní adresu v Zemi.

Jste informováni, že jsme se rozhodli svěřit vyřízení vaší objednávky, od jejího potvrzení až po její doručení (včetně potenciálního vrácení) našemu globálnímu partnerovi pro elektronický obchod, společnosti U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (obchodující pod názvem eShopWorld) registrované v Irsku pod registračním číslem 479237 a se sídlem na adrese South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irsko („eShopworld“).

Při nákupu produktu musíte souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti eShopworld, protože vaše objednávka je uskutečněná mezi vámi a společností eShopworld. Platné právní předpisy mezi vámi a společností eShopworld jsou stanoveny v rámci jejích všeobecných podmínek prodeje.

Jste informováni, že se na Podmínky vztahuje francouzské právo, a zejména na články týkající se odpovědnosti a záruky, které se po zakoupení Produktu uplatňovaly mezi vámi a námi. Veškeré zde uvedené odkazy na právní předpisy proto odkazují na francouzskou právní úpravu. Pokud by však v Zemi bylo možné uplatnit závazné ustanovení příznivější pro spotřebitele, pak se toto závazné ustanovení použije.

Skutečnost, že zadáte objednávku prostřednictvím Stránek, znamená, že tyto Podmínky plně a bezvýhradně přijímáte.

Tyto Podmínky můžeme v budoucnu bez předchozího upozornění měnit nebo aktualizovat tak, aby byly v souladu se zákonem nebo aby splňovaly naše měnící se obchodní požadavky. Jste informováni, že vy a my jsme vázáni Podmínkami dostupnými na našich Stránkách v době, kdy zadáváte objednávku, s výjimkou podmínek výslovně stanovených závazným ustanovením platným od okamžiku jeho zveřejnění.

Strany se dohodly, že písemnost v elektronické podobě je přípustná jako důkaz na stejném základě jako tištěná písemnost. Strany se zavazují vést počítačové záznamy tak, aby mohly tvořit věrné a trvalé kopie ve smyslu článku 1379 francouzského občanského zákoníku o jakékoli elektronické výměně, objednávce, potvrzení objednávky nebo jakémkoli jiného dokumentu, který si Strany mohou vyměňovat v souvislosti s objednávkami a nákupy provedenými na Stránce v souladu s těmito Podmínkami.

2. OBJEDNÁVKY

2.1 Podmínky

 

Chcete-li si objednat Produkty, musíte splňovat všechny následující podmínky:
- vyplnit všechny informace potřebné pro platbu, místo dodání, výběr platební metody a veškeré další informace požadované na stránce pokladny spravované společností eShopworld za účelem zpracování objednávek;
- vlastnit platnou platební kartu nebo aktivní účet PayPal.

 

2.2 Postup při zadávání objednávek – potvrzení objednávek

 

Po výběru Produktu (Produktů) a kliknutí na odkaz „Přidat do košíku“ budete přesměrováni na stránku pokladny, kterou vlastní a spravuje společnost eShopworld. Následně budete postupovat podle objednávkového procesu, který je dokončen uzavřením kupní smlouvy mezi vámi a společností eShopworld. Během procesu placení vám eShopworld naúčtuje Produkt (Produkty), dopravu a veškeré poplatky a daně platné ve vaší Zemi. Mějte prosím na paměti, že vaše transakce proběhne mezi vámi a společností eShopworld. Společnost eShopworld strhne částku z vaší kreditní/debetní karty nebo jiného platebního prostředku a částky na vašem výpisu budou doplněny popiskem „eShopWorld“, „eSW“ nebo podobným označením.

 

2.3 Upozornění: Personalizovaný Produkt (Produkt zakoupený v Sadě)

 

Upozorňujeme vás na skutečnost, že personalizované Produkty:
• Nelze vrátit A
• Budou sestaveny nebo připevněny v souladu s příslušným postupem A na základě informací, které jste nám poskytli. Naši odpovědnost a záruku nelze uplatnit na důsledky nesprávné úpravy vázání provedené na základě nesprávných údajů, které jste nám poskytli.

 

Co je to personalizovaný Produkt?:

 

Personalizovaným Produktem se rozumí jakýkoli Produkt přizpůsobený nebo upravený nevratným způsobem, a zejména jakýkoli Produkt provrtaný a sestavený podle specifikací zákazníka poskytnutých v době zadání objednávky. Produkty zakoupené v Sadě (lyže nebo snowboard + vázání) jsou personalizované Produkty, u kterých musíte vyplnit údaje potřebné pro montáž a seřízení vázání.

Montáž a seřízení vázání budou provedeny na základě informací, které nám zašlete a potvrdíte při zadávání objednávky. Poskytnout nám přesné a správné informace je proto vaše odpovědnost. Nemůžeme nést odpovědnost za důsledky nesprávné úpravy vázání provedené na základě chybných informací, které jste nám sdělili v době objednávky.

Upřesňujeme, že žádný personalizovaný Produkt zakoupený v Sadě nemůže být vrácen, pročež musíte uhradit cenu tohoto Produktu v plném rozsahu, a nebude uskutečněna žádná náhrada.

V případě, že informace, které nám předáte, neumožňují úpravu vázání podle platných norem, bude vaše vázání dodáno sestavené, avšak nikoli seřízené.

Připomínáme vám, že některé Produkty vyžadují seřízení odborníkem.

3. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Naše nabídky Produktů a ceny jsou platné, pokud jsou viditelné na Stránkách, s výjimkou zvláštních operací, jejichž doba platnosti je uvedena na Stránkách. Doporučujeme vám zkontrolovat si dostupnost prodávaných Produktů na informační stránce každého Produktu.

V případě, že jste si objednali dočasně nedostupný Produkt, vyhrazujeme si právo požádat společnost eShopworld o zrušení objednávky s výhradou, že vás o tom budeme informovat.

Celá objednávka bude zpracována a odeslána pouze poté, co budou k dispozici všechny Produkty v dané objednávce.

Podmínky dočasných slevových akcí budou upřesněny na Stránkách.

4. CENA – PLATBA – PŘEVOD RIZIK A PŘEVOD VLASTNICTVÍ

4.1 Cena

 

Ceny zobrazené na Stránkách jsou uvedeny v eurech včetně daně z přidané hodnoty (DPH), avšak nezahrnují náklady na dodání, a pokud vaše Země není členským státem Evropské unie, ani případné dodatečné daně a směnné poplatky.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit ceny, avšak Produkty budou v každém případě fakturovány na základě platné ceny a zobrazeny na Stránkách v době zadání objednávky.

Pokud by u jedné nebo více daní nebo poplatků mělo dojít ke změně jejich výše, stejně jako v případě nových daní nebo příspěvků, může se tato změna projevit v prodejní ceně Produktů.

Informujeme vás, že nemáme kontrolu nad náklady na doručení a dodatečnými poplatky nebo daněmi. V případě jakýchkoliv dotazů si prostudujte Všeobecné podmínky prodeje společnosti eShopworld.

 

4.2 Platba

 

Přečtěte si prosím Všeobecné podmínky prodeje společnosti eShopworld platné v době objednávky. Platba za Produkty se provádí na stránce pokladny společnosti eShopworld v souladu s požadavky společnosti eShopworld a na její výhradní odpovědnost.

5. DORUČENÍ

Naše společnost pouze připravuje balíček. Přečtěte si prosím Podmínky prodeje společnosti eShopworld platné v okamžiku objednávky a seznamte se s dodacími podmínkami. Společnost eShopworld vyřizuje zásilky na vlastní odpovědnost.

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s Podmínkami prodeje společnosti eShopworld, máte výslovně povoleno uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení Produktů.

Přejete-li si uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, pročtěte si Podmínky prodeje společnosti eShopworld platné v době objednávky a postupujte podle pokynů uvedených v těchto podmínkách.

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je výslovně vyloučeno u jakéhokoli personalizovaného Produktu. Připomínáme, že personalizovaným Produktem se rozumí jakýkoli Produkt přizpůsobený nebo upravený nevratným způsobem, a zejména jakýkoli Produkt vyvrtaný a sestavený podle specifikací zákazníka předaných v době zadání objednávky, jako jsou Produkty zakoupené v Sadě (viz bod 2.3 výše).

7. ZÁRUKA

Jste informováni, že vlastnosti každého Produktu jsou k dispozici online pod popisem uvedeného Produktu.

Na Produkt zakoupený prostřednictvím našich Stránek se vztahují právní záruky, ke kterým může být přidána obchodní záruka na určené Produkty, pokud je to výslovně uvedeno buď na Produktovém listu nebo na Stránkách. Pro uplatnění jakékoli záruky bude povinné předložit doklad o nákupu Produktu.

UPOZORNĚNÍ: záruky uvedené v tomto dokumentu se vztahují výhradně na naše spotřebitele, kteří jsou fyzickými osobami kupujícími Produkt za účelem, který nespadá do oblasti jejich obchodní, průmyslové, řemeslné nebo volné činnosti. Jste informováni, že záruky, na které máte nárok, se řídí francouzským právem. V případě, že však ve vaší zemi existuje závazné právní ustanovení, které spotřebitele chrání více, použije se toto ustanovení namísto méně výhodných francouzských právních záruk.

Naše záruční podmínky naleznete zde: https://www.rossignol.com/warranty

Za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro uplatnění záruk, vám společnost eShopworld na základě našeho pokynu buď vrátí peníze, nebo vymění Produkt, jak je uvedeno v našich záručních podmínkách.

8. ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Produktu nebo pro uplatnění záruky kontaktujte, prosím, naše Oddělení zákaznických služeb:
- e-mailem na následující adrese: https://www.rossignol.com/contactus
- poštou na adrese: SKIS ROSSIGNOL - Service Consommateurs - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - France.

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré texty, komentáře, díla, ilustrace, díla a obrázky reprodukované nebo znázorněné na našich Stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou naším výhradním vlastnictvím. Jako takové a v souladu s ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví je povoleno pouze prohlížení Stránek pro soukromé použití.

Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce nebo znázornění našich Stránek nebo všech prvků v nich obsažených nebo jejich části je přísně zakázána.

Firemní názvy, ochranné známky a rozlišovací značky reprodukované na Stránkách jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Reprodukce nebo znázornění celého nebo části výše uvedeného označení je přísně zakázáno a podléhá předchozímu písemnému souhlasu držitele práv.

10. ODPOVĚDNOST

Jsme vůči vám odpovědní za předvídatelné ztráty a škody, které vám způsobíme, v případě, že tyto Podmínky nedodržíme nebo pokud při navrhování a výrobě nebo nastavení Produktů nepoužijeme přiměřenou péči a dovednosti, ale neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody, které nelze předvídat, nebo v případě, že jste nám poskytli nesprávné informace, jsou-li tyto informace požadovány. Ztráta nebo poškození je předvídatelné, pokud je buď zřejmé, že k nim dojde, nebo pokud jsme v době, kdy jste si Produkt zakoupili, věděli, že k nim může dojít. Zejména neneseme odpovědnost za vhodnost Produktů pro konkrétní účely, pro které je zamýšlíte, pokud se na tom vy a my výslovně nedohodneme.

POKUD JDE O LYŽAŘSKÉ VÁZÁNÍ, ZODPOVÍDÁTE ZA POSKYTNUTÍ PŘESNÝCH INFORMACÍ, ABYCHOM MOHLI PROVÉST SPRÁVNOU MONTÁŽ A NASTAVENÍ. TYTO ÚKONY PROVEDEME NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI BĚHEM OBJEDNÁVKOVÉHO PROCESU A V SOULADU SE ZAVEDENÝMI LYŽAŘSKÝMI STANDARDY. NEMŮŽEME NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE NEBO ÚPRAV, KTERÉ JSOU ZALOŽENY NA NESPRÁVNÝCH INFORMACÍCH, JEŽ JSTE NÁM POSKYTLI.

POKUD INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE, NEUMOŽŇUJÍ NAMONTOVAT NEBO UPRAVIT VÁZÁNÍ V SOULADU SE ZAVEDENÝMI LYŽAŘSKÝMI STANDARDY, BUDE VAŠE VÁZÁNÍ PŘIPEVNĚNO, AVŠAK NIKOLI SEŘÍZENO. JE VAŠÍ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ NECHAT SI VÁZÁNÍ UPRAVIT A PŘED POUŽITÍM JEJ NECHAT OTESTOVAT LYŽAŘSKÝM PROFESIONÁLEM.

Neneseme odpovědnost za obchodní ztráty ani škody. Produkty dodáváme pouze pro tuzemské a soukromé použití. Pokud Produkty používáte ke komerčním, obchodním účelům nebo k dalšímu prodeji, neneseme žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Přestože vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili správnou funkčnost našich Stránek, nezaručujeme, že provoz Stránek bude nepřerušovaný, rychlý nebo bezchybný, ani že jakékoli nedostatky budou opraveny nebo že na Stránkách nejsou viry ani chyby. Proto neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu obsahu nebo materiálu staženého nebo přeneseného prostřednictvím Stránek.

Obrázky prezentované na Stránkách jsou pouze ilustrační. Doporučujeme vám přečíst si popis každého Produktu, abyste zjistili jeho přesné vlastnosti, a v případě pochybností kontaktovat naše Oddělení zákaznických služeb.

Obecně neneseme odpovědnost za neplnění našich povinností v případě vyšší moci nebo účinků vyplývajících z epidemií nebo rozhodnutí státu, které brání naší činnosti.

11. OCHRANA ÚDAJŮ

My a společnost eShopworld zpracováváme vaše osobní údaje pro výhradní potřeby vztahu se zákazníkem při nákupu Produktu.

Spolusprávci vašich osobních údajů při nákupu Produktu jsou následující společnosti:

SKIS ROSSIGNOL, společnost (Société par Actions Simplifiée) registrovaná ve Francii a zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností města Grenoble. Registrační číslo naší společnosti je 056 502 958 a naše sídlo se nachází na adrese 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANCIE.

A

společnost U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (obchodující pod názvem eShopWorld) registrovaná v Irsku pod registračním číslem 479237 a se sídlem na adrese South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irsko

Účely zpracování údajů jsou následující: zpracování vaší objednávky, příprava zásilky, doručení, následná kontrola dodání, platba, správa a následná kontrola práva na odstoupení od smlouvy, žádost o výměnu nebo vrácení, požadavek na poprodejní servis, uplatnění záruky.

Právním základem zpracování je plnění kupní smlouvy a souvisejících služeb a závazku popsaného v Podmínkách.

Zpracovávané osobní údaje jsou následující:(příjmení, jméno, poštovní adresa, e-mail nebo telefonní číslo, pokud potřebujete kontaktovat nás nebo společnost eShopworld) a sdělíte je společnosti eShopworld při nákupu Produktu.

Příjemci vašich osobních údajů jsou naši zaměstnanci a zaměstnanci společnosti eShopworld, kteří se přímo podílejí na uskutečnění a sledování vaší objednávky, a subdodavatelé (včetně dopravců) zvolení na výhradní odpovědnost společnosti eShopworld. Nemáme žádnou kontrolu nad subdodavateli zvolenými společností eShopworld pro provedení vaší objednávky. Proto vás vybízíme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společnosti eShopworld a kontaktovali ji pro další informace.

Doba trvání: při zakoupení produktu uchováváme vaše osobní údaje po dobu pěti let od zakoupení, abychom si uchovali důkazy v případě soudního sporu nebo uplatnili naši záruční povinnost.

Zavazujeme se nepředávat vaše osobní údaje třetí straně bez vašeho předchozího výslovného souhlasu.

V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978 a obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 máte právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů, námitku proti jejich zpracování a přenositelnost osobních údajů, které se vás týkají, které můžete uplatnit, a to písemně na níže uvedené adrese. Máte rovněž právo stanovit obecné a specifické pokyny, které definují způsob, jakým hodláte tato práva vykonávat po své smrti za podmínek stanovených vyhláškou. Máte rovněž právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu (ve Francii: www.cnil.fr).

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním našich zákaznických služeb: e-mailem prostřednictvím naší sekce „kontaktujte nás“ nebo na adrese dpo@rossignol.com nebo poštou na adrese: SKIS ROSSIGNOL - Consumer Services - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - France. Některé údaje jsou povinné (ve formulářích označené *) a jste informováni, že v případě jejich nepřítomnosti nebudeme schopni vaše požadavky nebo objednávky zpracovat.

Pročtěte si prosím naši stránku Zásady ochrany osobních údajů, abyste věděli, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za zpracování údajů, které společnost eShopworld provádí samostatně. Vybízíme vás, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů společnosti eShopworld.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Tyto Podmínky se řídí francouzským právem a v souvislosti s Produktem (Produkty) můžete podat žalobu k příslušným soudům ve vaší Zemi. V případě, že však ve vaší Zemi existuje závazné právní ustanovení, které spotřebitele chrání více, použije se toto ustanovení namísto méně výhodných francouzských právních záruk.