ALLMÄNNA VILLKOR VID E-HANDEL

1. Allmänt

Dessa allmänna försäljningsvillkor (härefter benämnda "Villkor" eller "Villkoren") gäller för beställningar av produkter som tillgängliggjorts för försäljning på Rossignols hemsida (härefter benämnda "Produkterna"): www.rossignol.com (härefter benämnd "Hemsidan").

Villkoren träder ikraft mellan följande parter (härefter benämnda "Parterna"):

- SKIS ROSSIGNOL, ett franskt aktiebolag med ett aktiekapital om 76.746.248 euro, registrerat vid Trade and Society Register i Grenoble under registreringsnummer 056 502 958 och som har sitt huvudkontor på 98 rue Louis Barran – 38430 St Jean de Moirans, Frankrike (härefter benämnt som "Vi" eller "Oss") och

- Kunden, med vilken avses en individ som uppfyller villkoren i punkt 2.1 nedan och som gör en beställning via Hemsidan (härefter benämnd som "Du" eller "Dig").

Villkoren är tillämpliga endast på beställningar som levereras i Sverige till kunder som beställer Produkter för icke-professionell användning. Vid försäljning för professionellt bruk hänvisar vi till de allmänna försäljningsvillkoren avseende professionella utövare. Du måste vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt ha din postadress i Sverige får göra beställningar på Hemsidan.

När Du gör en beställning på Hemsidan godkänner du ovillkorligen dessa Villkor i dess helhet.

Särskilda villkor för kampanjer (och dylikt) som erbjuds tillfälligt kommer att anges särskilt på Hemsidan.

Vid din första beställning på Hemsidan kommer Du att vara tvungen att skapa ett kundkonto. Kontot kommer bland annat att ge Dig tillgång till "Rossignol Club Fidelity programmet". Villkoren för detta finns på följande länk: www.rossignol.com/le-club

Vi förbehåller Oss rätten att omedelbart justera dessa Villkor utan förvarning. Till undvikande av missförstånd gäller att alla beställningar som gjorts på Hemsidan kommer att regleras av de Villkor som var gällande vid tiden för beställningen.

2. Beställningar

2.1 Villkor


För att kunna göra beställningar på Hemsidan måste Du uppfylla följande villkor:
- Du måste fylla i all nödvändig information för betalning, leverans och annan information som krävs vid skapandet av kundkontot;
- Du måste inneha ett giltigt konto-/kreditkort eller ett aktivt PayPal-konto.

 

2.2 Beställningsprocess - Bekräftelser av beställningar


När Du skapar ditt kundkonto kommer Du att bli ombedd att skapa en användarinloggning och ett lösenord. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och inte avslöja det för någon utomstående. Det är viktigt att notera att Du är ansvarig för inköp som görs med din inloggning och ditt lösenord, även om köpet inte görs av Dig.

När Du är ansluten till ditt kundkonto med hjälp av din inloggning och ditt lösenord och efter att ha valt Produkt(er) genom att klicka på «Add to cart» (Svenska: «Lägg i kundvagn»), följ bekräftelseprocessen för beställningen till fliken «Summary of the order» (Svenska: «Sammanfattning av beställningen») på Hemsidan.

Om Du inte är ansluten till ditt kundkonto eller inte har skapat ett sådant, kommer Hemsidan att erbjuda Dig att logga in eller skapa ett konto.

Leverans sker till den hemadress Du angett vid registreringen.

Försäkra Dig om att Du slutjusterat och slutfört din beställning innan du bekräftar den.

Specifika uppgifter om varje Produkt finns tillgängliga på den aktuella Produktens plats på Hemsidan.

Innan Du bekräftar din beställning kommer en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i beställningen att framgå. Sammanfattningen innehåller en beskrivning av Produkten, leverans- och faktureringsadressen, priset inklusive moms, betalningsmedel, leveransinformation och fraktkostnader.

Efter att Du bekräftat ovanstående uppgifter avslutar Du din beställning genom att markera rutan «I accept the general Terms and Conditions and understand that ordering implies a payment» (Svenska: «Jag accepterar de allmänna villkoren och förstår att beställning innebär ett betalningsåtagande»), klicka sedan på länken «Continue my order» (Svenska: «Bekräfta beställning»). Du kommer då att komma vidare till betalningssidan.

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning vid underlåtenhet att följa Villkoren.

Din beställning kommer att bekräftas med ett e-postmeddelande från oss som anger ordernumret samt detaljerade uppgifter om beställningen till den e-postadress du har fyllt i. Vänligen behåll detta e-postmeddelande tills hela beställnings- och leveransprocessen är genomförd.

För Produkter som köps i Kit:

Om en personanpassad beställning av Produkter gjorts i Kit (skidor eller snowboard tillsammans med bindningar) ska du tillhandahålla uppgifter som är nödvändiga för inställningar för montering och justering av bindningarna.

Monteringen och justeringen av bindningar kommer att utföras baserat på den information Du har angett och bekräftat under din beställning. Det är ditt ansvar att ge oss korrekt information. Vi är inte ansvariga för konsekvenser som kan uppstå till följd av felaktiga justeringar av bindningar som gjorts till följd av att Du angett felaktiga uppgifter i din beställning.

Personanpassade Produkter som köpts i Kit kan inte returneras (se punkt 5 om ångerrätt i dessa Villkor) och därmed kommer du att få betala det fulla priset för Produkten och ingen ersättning kommer att utgå.

Om den information som Du angett inte kan användas vid en anpassning av bindningarna enligt gällande standarder, kommer dina bindningar att levereras med standardinställningar.

Vi påminner Dig om att justeringar av bindningar måste utföras professionellt.

3. Pris - Betalning – Produkters tillgänglighet - Fraktkostnader

3.1 Pris

 

Priserna på Hemsidan är i svenska kronor (SEK) och inkluderar inte fraktkostnader.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna, men Produkter kommer alltid att faktureras till det pris som anges vid beställningstillfället.

När du befinner dig på sidan « Summary of the order» (Svenska: «Sammanfattning av beställningen») visas det totala priset på beställningen, inklusive skatter (moms), fraktkostnader och avgifter för ordern.

Om en lagändring eller ett myndighetsbeslut som vi inte kan förutsättas ha beaktat när avtalet ingicks innebär en höjning av relevanta skatter eller avgifter, kan priset för Produkterna komma att ändras i motsvarande mån.

 

3.2 Fraktkostnader

 

Fraktkostnader och avgifter för beställning varierar beroende på det valda leveranssättet.

Storleken på fraktkostnaderna kommer att klargöras vid valet av leveranssätt. Fraktkostnaderna läggs till i den totala summan för din beställning. Dessa avgifter visas på sidan « Summary of the order» (Svenska: «Sammanfattning av beställningen»).

 

3.3 Betalning

 

Betalning av Produkter ska göras via PayPal eller ett kredit-/kontokort (Visa, MasterCard och American Express). Beställningsbeloppet debiteras när beställningen bekräftas.

Beställningen kommer att betraktas som slutlig vid tidpunkten för betalningen (observera dock ångerrätten enligt punkt 5 i dessa Villkor). Produkterna är vår egendom tills fullständig betalning från Dig finns på vårt bankkonto.

Du accepterar genom din beställning att få dina fakturor uteslutande elektroniskt. Du kan hämta, ladda ner och skriva ut dina fakturor via ditt konto under fliken «My orders» (Svenska: «Mina beställningar»).

Uppgifterna om ditt kredit-/kontokort kommer att krypteras med hjälp av Secure Socket Layer protocol (SSL) och kommer aldrig överföras öppet över internet. Betalningen görs direkt till vår bank vilket innebär att ingen bankinformation överförs via Hemsidan. Vi behåller inte dina kreditkortsuppgifter på vår server. Därför måste du fylla i dem för varje ny beställning på Hemsidan.

Trots datakryptering påminner vi Dig om att ingen dataöverföring som görs online är 100 % säker och den information som kommuniceras online kan potentiellt utnyttjas av andra personer än den förväntade mottagaren.

Vi gör således vårt bästa för att säkerställa sekretess avseende bankinformation som fylls i på Hemsidan.

 

3.4 Produkters tillgänglighet

 

Våra Produkter och priserbjudanden är tillgängliga så länge de visas på Hemsidan, förutom vissa särskilda kampanjer som har en specifik varaktighet som också kommer att anges på Hemsidan. För information om tillgängligheten för de Produkter som säljs på Hemsidan, se informationssidan för varje Produkt.

Om en beställd Produkt för tillfället är otillgänglig förbehåller vi oss rätten att neka beställningen genom att informera dig om att Produkten för tillfället inte finns tillgänglig.

4. Leverans

Produkter som köpts på Hemsidan enligt dessa Villkor levereras endast till Sverige. Leveransen sker till din hemadress (eventuellt genom postombud).

Alla Produkter i en och samma beställning levereras gemensamt. Leveransperioden för en beställning bestående av flera Produkter kommer att vara den längsta bland alla leveranstider som anges i de aktuella Produktbeskrivningarna.

Du kan regelbundet kontrollera orderstatus på ditt kundkonto.

Om vi inte har möjlighet att uppfylla utlovade tidsrister på grund av force majeure eller på grund av utomstående händelse, till exempel ett fel som beror på Dig, kommer leveransperioden att förlängas efter skälighet men som längst 30 dagar beroende på varaktigheten av hindret eller felet. Vi kommer att informera dig via e-post om förekomsten och slutdatum för hindret/felet och när vi kan fullborda leveransen. Om hindret kvarstår i mer än 30 dagar kan du göra gällande dina rättigheter i enlighet med konsumentköplagen (förutsatt att hindret inte består av ett fel som beror på Dig).

Produkterna levereras till din hemadress under den tidsfrist som nämns på betalningssidan. Leveransperioden varierar beroende på vilken leveransmetod som valts.

Leveransperioden börjar vid mottagandet av din betalning och ska inte vara längre än 15 arbetsdagar.

Personanpassade Produkter kan kräva en längre bearbetningsperiod som kan leda till en längre leveransperiod.

Om det sker en fördröjning av leveransen kommer Du att informeras av vår kundtjänst som kommer att ange det nya planerade leveransdatumet. Vi är inte ansvariga för leveransförseningar som beror på en ofullständig eller felaktig adress som Du har angett.

Vid överskridande av leveransperioden (som inte orsakats av force majeure) kan köpet hävas om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Dig som köpare. Du får då ersättning för redan betalt belopp. Återbetalningen kommer att ske inom fjorton (14) dagar efter att Vi mottagit Produkten i sitt ursprungliga skick och i sin ursprungliga förpackning.

Vid leverans av en transportör som behöver ett tidsbestämt möte kommer transportören att kontakta dig för att bestämma tidpunkt för leveransen, senast trettio (30) dagar från datumet för bekräftelse av beställningen. Vi kan inte hållas ansvariga för leveransfördröjningar på grund av hinder som beror på Dig.

1. Leveransen är fullbordad vid mottagandet av beställningen till den adress du har angett.

2. Du ska meddela transportören eventuella invändningar gällande den levererade produkten (t.ex. gällande paketet, att Produkten är skadad eller redan öppnad). Invändningar skall anges uttryckligen på leveransdokumentet.

5. Ångerrätt

Ångerrätten är ej tillgänglig för personanpassade Produkter. Personanpassade Produkter är alla Produkter som är ändrats eller anpassats på ett oåterkalleligt sätt som skett enligt anvisningar från kunden vid beställningen.

 

5.1 Villkor

 

Med undantag för personanpassade Produkter kan Du utnyttja en ångerrätt för Produkter som köpts på Hemsidan inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av Produkterna enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Om Du ångrar Dig måste Du meddela oss genom att kontakta vår kundtjänst före utgången av fjortondagarsperioden via följande webbsida www.rossignol.com/contactus Kundtjänsten kommer att förklara processen och ge Dig ett returnummer som kommer att bekräftas via e-post. Du har rätt att välja alternativ för ditt återsändande av Produkterna.

Du kan också kontakta Oss skriftligen på följande adress: SKIS ROSSIGNOL - Customer Service - 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France. Du kan då använda följande mall (detta är dock inte obligatoriskt):


Withdrawal form model

— To the attention of SKIS ROSSIGNOL – Customer Service - 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France and, when available its fax number and email address:

— I notify you by this letter my intention to withdraw from the contract regarding the sale of the following Products:…………………………………………………………………………………………………………..
— Ordered on the: …………………………….. /received on the: ……………………………..
— Name of customer(s): —
— Address of customer(s):
— Signature of customer(s):


Vid utnyttjande av ångerrätten måste du skicka tillbaka produkten inom en trettiodagarsperiod efter mottagandet av Produkterna enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Returen skall göras till: SKIS ROSSIGNOL, Logistic Platform - ZAC Grenoble Air – 38950 St Etienne de Saint Geoirs – France.

Produkten måste skickas tillbaka i sitt ursprungliga paket (med tillhörande tillbehör och användarhandbok) till ovannämnda adress, i oförändrat skick, tillsammans med dess returnummer.

Du kan behöva betala avgifter för återsändandet av Produkter (avser endast fraktkostnader för returen). Denna information anges på Hemsidan och beror på situationen: www.rossignol.com/rossignol-shipping-returns

Vi förbehåller oss rätten att vägra ångerrätten för en Produkt om:

- den ovannämnda processen för ångerrätt enligt distansavtalslagen inte efterlevs;
- vår kundtjänst inte kan identifiera beställningen (ordernummer, returnummer, kontaktuppgifter etc.) på grund av bristande information från Dig,
- Produkten inte återsänds i originalförpackningen och dess ursprungliga skick (med dokumentation och tillbehör).

Avdrag kan göras från återbetalningen om Produkten synligt har använts utöver sedvanlig testning.

Återbetalningen av Produkten kommer att bekräftas per e-post inom fjorton (14) dagar från det att Du informerade oss om din ångerrätt. Vi förbehåller oss rätten att betala ersättningen till dess att vi återfått Produkterna.

Vid delvis återkallelse av en beställning genom ångerrätt ersätter vi endast de Produkter som omfattas av återkallelsen.

 

5.2 Återbetalning

 

Återbetalningen av Produkten kommer att bekräftas per e-post inom fjorton (14) dagar från det att Du informerade oss om din ångerrätt. Vi förbehåller oss rätten att betala ersättningen till dess att vi återfått Produkterna.

Vid delvis återkallelse av en beställning genom ångerrätt ersätter vi endast de Produkter som omfattas av återkallelsen.

6. Garantier

Vi påminner Dig om att vissa Produkter kräver inställningar och/eller justeringar som ska utföras professionellt.

Instruktioner och i synnerhet säkerhetsbestämmelser relaterade till Produkterna anges i bruksanvisningen som levereras tillsammans med Produkten.

 

6.1 Legala garantier

 

De köp du gör via Hemsidan omfattas av konsumentköplagen (1990:932) och de regler som finns däri om vårt ansvar som säljare. Du har således rätt att reklamera köpet om Du anser att Produkten är felaktig på något sätt.

 

6.2 När garantin inte gäller

 

Garantin gäller inte i följande fall:
- Underlåtenhet att följa monteringsanvisningarna eller anvisningarna för underhåll;
- Eventuella konsekvenser av felaktig justering av bindningarna som inte gjorts av Oss eller utförts på grundval av felaktiga uppgifter som angetts när Du har beställt ett Kit;
- Användning av en produkt som inte överensstämmer med dess användningsområde;
- Eventuella skador på grund av din felaktiga montering, förändringar som Du gjort av Produkten, på grund av vårdslöshet, olycka, normalt slitage eller på grund av missbruk av Produkten.

 

6.3 Användning av garantin

 

Vi åtar oss att (enligt ditt val):

- Ersätta dig för Produkten (med retur av Produkten enligt punkt 5) eller att utfärda en kreditnota på beloppet för den ursprungligen köpta Produkten (som gäller vid nästa beställning på vår hemsida),

- Reparera Produkten, om möjligt, och skicka tillbaka den till Dig på den adress Du har angett.

7. Kundtjänst

För att göra en kundserviceförfrågan kan du kontakta vår kundtjänst på det nummer som anges på Hemsidan eller fylla i formuläret direkt på följande webbsida: www.rossignol.com/contactus

Du kan också kontakta vår kundtjänst:
- via följande webbsida www.rossignol.com/contactus
- per post till: SKIS ROSSIGNOL – Customer Service- 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France.

8. Immateriella rättigheter

Alla texter, kommentarer, verk, illustrationer, bilder och konstverk som presenteras på vår Hemsida är skyddade av upphovsrätt och är vår exklusiva egendom.

Kopiering, reproduktion eller dylikt av vår Hemsida eller av någon av de delar som finns på Hemsidan (helt eller delvis) är förbjuden.

Företagsnamn, varumärken och andra tecken som återges på Hemsidan är skyddade enligt immaterialrätten. Kopiering, reproduktion eller dylikt (helt eller delvis) av sådana märken/tecken är strängt förbjuden.

9. Ansvar

Vårt ansvar omfattar inte skador som uppstår i samband med användningen av vår Hemsida om det beror på ett externt intrång eller datavirus som påverkar vår Hemsidas funktion.

Fotografier som visas på vår hemsida är illustrativa. Vi rekommenderar att Du noga går igenom beskrivningen av varje Produkt för att få veta de exakta funktionerna och om Du är osäker, kontakta vår kundtjänst.

Vår Hemsida kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. De innebär inte vårt godkännande av innehållet på dessa webbplatser eller tjänster eller produkter som tillhandahålls på dem.

Vi är inte ansvariga för brott mot våra förpliktelser enligt Villkoren vid olyckshändelse, force majeure-situation, strejk, särskilt avseende post-/leveranstjänster, transport och/eller fel på kommunikationsmetoder, brand eller översvämning.

10. Skydd av personuppgifter

På grundval av genomförandet av försäljningsavtalet under dina köp på webbplatsen och vårt berättigade intresse för att genomföra våra aktiviteter, informerar vi dig om att vi samlar in och behandlar dina personliga för behoven i hanteringen av din beställning och mer generellt för behoven hos kundrelationshantering: kontoupprättande, ordertagning, leverans, leveransspårning, betalning, hantering och spårning av ångerrätt, utbytesbegäran eller retur, servicebegäran. Dessa personuppgifter är: efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress. Denna information kan överföras till de företag som bidrar till våra relationer, särskilt rådgivningsbutiken (för leverans i butiken) eller andra företag som ansvarar för utförandet av vissa tjänster för våra räkning (du kommer att informeras i detta fall).

I enlighet med lagen 'Informatique et Libertés' av den 6 januari 1978 och den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 har du rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. motstånd mot behandlingen, portabilitet på personuppgifterna om dig som du kan utöva genom att skriva direkt till adressen som anges nedan. Du har också rätten att definiera allmänna och specifika riktlinjer som definierar det sätt på vilket du tänker utöva dessa rättigheter efter din död på de villkor som definieras i dekret. Slutligen har du rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Dina data bevaras så länge ditt kundkonto är aktivt på webbplatsen. Dina uppgifter raderas efter 3 års inaktivitet om inte annat föreskrivs i lag. Du kan när som helst begära att ditt konto eller en del av dina data tas bort i enlighet med proceduren som beskrivs här. Du kan också ändra din kontoinformation direkt på sajten. Eventuell radering av konton måste göras via e-post till våra konsumenttjänster:
- via följande webbsida www.rossignol.com/contactus
- via post: SKIS ROSSIGNOL - Consumer Services - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - France.

Du kan också ändra information i ditt kundkonto direkt på Hemsidan. Eventuell radering av ett kundkonto måste göras via e-post till vår konsumenttjänst.

11. Tillämplig lag

Villkoren regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av Villkoren eller i övrigt gällande dina beställningar via Hemsidan ska således avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

12. Övrigt

Om en bestämmelse i dessa Villkor förklaras ogiltig ska övriga bestämmelser ändå fortsätta att gälla.

Tidigare versioner av dessa Villkor arkiveras inte av oss. Vi rekommenderar därför att du själv skriver ut och arkiverar äldre versioner av Villkoren.

Som konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/