Regulamin sprzedaży E-commerce

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Regulamin sprzedaży (zwany dalej „Regulaminem”) obejmuje zakupy produktów dostępnych na naszej witrynie internetowej (zwanych dalej „Produktami”), dostępnej pod następującym adresem: www.rossignol.com (zwanej dalej „Witryną”).

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie stosunku umownego niżej określonych stron (zwanych dalej „Stronami”):

- SKIS ROSSIGNOL, spółki (Société par Actions Simplifiée) zarejestrowanej na terenie Francji w Rejestrze Handlowo-Społecznym Grenoble pod numerem 056 502 958, której siedziba znajduje się pod adresem 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANCJA; o numerze VAT FR28056502958 (dalej: „my”, „nasz” lub „naszego”),

- Konsumentem będącym osobą fizyczną, która spełnia warunki określone w art. 2.1 oraz składa zamówienie za pośrednictwem Witryny (dalej zwanym „Nabywcą” ).

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie wobec zamówień realizowanych na terenie Polski, („Kraj”) na rzecz osób fizycznych nabywających Produkt(-y) do celów nieprofesjonalnych. Adresatami niniejszego Regulaminu są zatem osoby fizyczne nabywające Produkt do celów niezwiązanych z ich działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. W przypadku nabycia Produktu(-ów) do celów profesjonalnych należy zapoznać się z Regulaminem przeznaczonym dla osób nabywających Produkt(-y) do celów profesjonalnych. Zamówienia na Witrynie mogą składać wyłącznie osoby posiadające zdolność prawną, które nie znajdują się pod kuratelą i posiadają adres pocztowy na terenie Kraju.

Niniejszym informujemy, iż realizację zamówienia Nabywcy, czyli czynności podejmowanych począwszy od weryfikacji zamówienia po dostawę Produktu(-ów) (w tym obsługę ewentualnego zwrotu) powierzyliśmy naszemu globalnemu partnerowi e-commerce: U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED, firmie działającej jako eShopworld, która jest zarejestrowana na terenie Irlandii pod numerem 479237 i ma siedzibę pod adresem South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irlandia („eShopworld”).

Nabywając Produkt, Nabywca musi zaakceptować Regulamin eShopworld, gdyż stronami zamówienia są Nabywca oraz eShopworld. Stosunek umowny między Nabywcą a eShopworld podlega prawu właściwemu określonemu w Regulaminie sprzedaży eShopworld.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności artykuły dotyczące odpowiedzialności i gwarancji obowiązujące w momencie nabycia Produktu, reguluje prawo Republiki Francuskiej. W związku z tym wszelkie odniesienia do przepisów znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczą prawa Francji. Niemniej jednak jeżeli w danym Kraju istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy, które są dla Nabywcy korzystniejsze, przepisy takie będą mieć zastosowanie w miejsce mniej korzystnych postanowień.

Fakt złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian oraz aktualizacji niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi lub bieżącymi wymogami biznesowymi, bez obowiązku powiadomienia Nabywcy. Nabywca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Regulamin dostępny na naszej Witrynie w momencie złożenia zamówienia staje się wiążący wobec nas oraz Nabywcy, o ile po publikacji Regulaminu wyraźnie nie stwierdzono, że w miejsce danego postanowienia stosuje się bezwzględnie obowiązujący przepis.

Strony postanawiają, że pisma przesyłane w formie elektronicznej zostaną dopuszczone do celów dowodowych w taki sam sposób, jak pisma przesyłane w formie papierowej. Strony zobowiązują się zachować kopie komputerowe wszelkiej komunikacji elektronicznej, zamówień, potwierdzeń zamówień oraz innych dokumentów, które przesłały sobie nawzajem w związku z zamówieniami i zakupami realizowanymi za pośrednictwem Witryny zgodnie z niniejszym Regulaminem, aby mogły one zostać wykorzystane jako trwałe, wierne kopie w rozumieniu art. 1379 francuskiego Kodeksu cywilnego.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Warunki

 

Aby móc złożyć zamówienie na Produkty, Nabywca musi spełniać łącznie następujące warunki:
- podać pełne informacje konieczne do dokonania płatności, wskazać adres dostawy, wybrać metodę płatności oraz podać wszelkie inne informacje wymagane na stronie płatności obsługiwanej przez eShopworld w celu realizacji zamówień;
- posiadać ważną kartę kredytową lub aktywne konto PayPal.

 

2.2 Procedura składania zamówień – zatwierdzenie zamówienia

 

Po wybraniu Produktu(-ów) poprzez kliknięcie linku „Dodaj do koszyka”, Nabywca zostanie przekierowany na stronę płatności, której właścicielem i administratorem jest eShopworld. Nabywca następnie realizuje proces składania zamówienia, którego zwieńczeniem jest zawarcie umowy sprzedaży między Nabywcą a eShopworld. Podczas finalizacji składania zamówienia eShopworld naliczy opłaty za Produkt(-y), przesyłkę oraz wszelkie cła i podatki obowiązujące w Kraju Nabywcy. Prosimy pamiętać, że stronami transakcji będą Nabywca oraz eShopworld. eShopworld obciąży Nabywcę płatnością za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej lub innej metody płatności; kwocie płatności na wyciągu z konta bankowego będzie towarzyszyć opis „eShopWorld”, „eSW” lub inne podobne określenie.

 

2.3 Uwaga: Produkt spersonalizowany (produkt zakupiony w zestawie)

 

Prosimy pamiętać, iż produkty spersonalizowane:
• Nie podlegają zwrotowi ORAZ
• Będą montowane i/lub instalowane i/lub składane zgodnie z zasadami sztuki ORAZ na podstawie przekazanych nam informacji. Nabywca nie będzie mieć prawa pociągnąć nas do odpowiedzialności ani skorzystać z gwarancji w przypadku błędnego ustawienia wiązań wykonanego na podstawie niepoprawnych danych podanych przez Nabywcę.

 

Czym jest produkt spersonalizowany?

 

Produktem spersonalizowanym jest każdy Produkt nieodwracalnie dostosowany lub zmodyfikowany, w szczególności Produkt, w którym wywiercono otwory oraz którego montaż został wykonany według indywidualnych instrukcji przekazanych przez Nabywcę w momencie złożenia zamówienia. Produkty zakupione w Zestawie (narty i/lub snowboard + wiązania) są produktami spersonalizowanymi, w przypadku których Nabywca musi podać dane niezbędne do montażu oraz ustawienia wiązań.

Wiązania zostaną zamontowane i ustawione na podstawie informacji podanych i potwierdzonych przez Nabywcę w momencie składania zamówienia. W związku z tym Nabywca ma obowiązek przekazać nam dokładne, poprawne informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego ustawienia wiązań na podstawie błędnych informacji, które Nabywca przekazał nam podczas składania zamówienia.

Niniejszym informujemy, iż nie jest możliwe dokonanie zwrotu spersonalizowanego Produktu zakupionego w zestawie, dlatego Nabywca ma obowiązek opłacić pełną cenę takiego Produktu i nie ma prawa do zwrotu.

Jeżeli przekazane nam przez Nabywcę informacje nie pozwolą na ustawienie wiązań zgodnie z obowiązującymi standardami, Nabywca otrzyma Produkt z zamontowanymi wiązaniami, jednak nie zostaną one ustawione.

Przypominamy, że ustawienie Produktu należy zlecić fachowcowi.

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Nasze oferty Produktów i ceny są ważne, jeżeli są zamieszczone na Witrynie, z wyjątkiem ofert specjalnych, których okres ważności jest określony na Witrynie. Nabywcy zaleca się sprawdzenie dostępności sprzedawanych Produktów na stronie informacyjnej danego Produktu.

W przypadku złożenia zamówienia na Produkt tymczasowo niedostępny zastrzegamy sobie prawo, by zażądać od eShopworld anulowania zamówienia, informując o tym Nabywcę.

Całe zamówienie zostanie przetworzone i wysłane dopiero w momencie, gdy wszystkie Produkty w danym zamówieniu będą dostępne.

Warunki tymczasowych ofert promocyjnych będą dostępne na Witrynie.

4. CENA – PŁATNOŚĆ – PRZENIESIENIE RYZYKA I WŁASNOŚCI

4.1 Cena

 

Ceny wyświetlane na Witrynie są podane w euro i uwzględniają podatek VAT, jednak nie obejmują kosztów dostawy, a w przypadku, gdy Kraj Nabywcy znajduje się poza Unią Europejską, nie obejmują również ewentualnych dodatkowych podatków i opłat za wymianę walut.

Zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym momencie dokonać modyfikacji cen, jednakże opłaty za Produkt będą naliczane zgodnie z obowiązującą ceną, która widnieje na Witrynie w momencie złożenia zamówienia.

Wprowadzenie zmiany w wysokości podatków lub innych opłat publicznych bądź nowych podatków lub opłat może wpłynąć na ceny Produktów.

Niniejszym informujemy, iż nie mamy wpływu na koszty dostawy i wysokość dodatkowych opłat i/lub podatków. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży eShopworld.

 

4.2 Płatność

 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Regulaminie sprzedaży eShopworld obowiązującym w momencie składania zamówienia. Płatności za zakup Produktów dokonywane są na stronie płatności eShopworld zgodnie z wymaganiami i na wyłączną odpowiedzialność eShopworld.

5. DOSTAWA

W zakresie dostawy ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za przygotowanie paczki. Szczegółowe informacje na temat warunków dostawy znajdują się w Regulaminie sprzedaży eShopworld (obowiązuje wersja na dzień złożenia zamówienia). Wyłączną odpowiedzialność za realizację dostawy ponosi eShopworld.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niezależnie od ewentualnych odmiennych postanowień Regulaminu sprzedaży eShopworld, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od momentu otrzymania Produktów.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Nabywca powinien zapoznać się z Regulaminem sprzedaży eShopworld w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz postępować zgodnie z przedstawionymi w nim instrukcjami.

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyraźnie wyłączone w przypadku Produktów spersonalizowanych. Przypominamy, że Produkt spersonalizowany oznacza każdy Produkt dostosowany lub zmodyfikowany w nieodwracalny sposób, w szczególności Produkt, który ma wywiercone otwory i został zmontowany zgodnie z wymogami Nabywcy przekazanymi w momencie złożenia zamówienia; są to na przykład Produkty zakupione w zestawie (zob. art. 2.3 powyżej).

7. GWARANCJA

Niniejszym informujemy, że charakterystyka danego produktu jest dostępna online w ramach opisu danego Produktu.

Produkt zakupiony za pośrednictwem naszej Witryny jest objęty gwarancjami ustawowymi, które mogą zostać uzupełnione o gwarancję handlową przewidzianą dla określonych Produktów, jeżeli zostało to wyraźnie zaznaczone w karcie Produktu na Witrynie. Aby skorzystać z jakiejkolwiek gwarancji, konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu Produktu.

UWAGA: gwarancje przedstawione w niniejszym dokumencie mają zastosowanie jedynie wobec nabywców będących osobami fizycznymi, którzy nabyli Produkt do celów niezwiązanych z ich działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. Niniejszym informujemy, że przysługujące konsumentowi gwarancje reguluje prawo Republiki Francuskiej. Niemniej jednak, jeżeli w danym Kraju istnieje obowiązkowy przepis prawny, który lepiej chroni konsumentów, przepis taki zostanie zastosowany w miejsce mniej korzystnych gwarancji ustawowych wynikających z prawa francuskiego.

Nasza polityka gwarancyjna dostępna jest pod adresem: https://www.rossignol.com/warranty

Jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania z gwarancji, eShopworld, działając wedle naszych instrukcji, uzna zwrot Produktu lub dokona jego wymiany zgodnie z naszą polityką gwarancyjną.

8. USŁUGI KONSUMENCKIE

W przypadku pytań dotyczących Produktu lub skorzystania z gwarancji, prosimy o kontakt z naszym Działem obsługi klienta:
- przesyłając e-mail na witrynie pod adresem: https://www.rossignol.com/contactus
- pocztą: SKIS ROSSIGNOL – Service Consommateurs – 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – Francja.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie teksty, komentarze, utwory, ilustracje oraz obrazy powielone bądź przedstawione na naszej Witrynie są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do nas. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami Kodeksu własności intelektualnej dozwolone jest wyłącznie korzystanie z Witryny do celów prywatnych.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie lub eksploatacja naszej Witryny lub wszystkich bądź wybranych jej elementów jest ściśle zabronione.

Firmy, znaki handlowe oraz znaki szczególne przedstawione na Witrynie chronione są prawami własności intelektualnej. Powielanie lub eksploatacja całości lub części któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków jest surowo zabroniona i wymaga uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ponosimy odpowiedzialność wobec Nabywcy za możliwe do przewidzenia straty i szkody wyrządzone przez nas Nabywcy w przypadku naruszenia przez nas postanowień niniejszego Regulaminu i/lub niedołożenia przez nas należytej staranności w zakresie projektowania i produkcji i/lub konfiguracji Produktów; nie ponosimy jednak odpowiedzialności za straty lub szkody, które nie są przewidywalne, lub w przypadku, gdy Nabywca podał nam nieprawidłowe informacje, gdy były one wymagane. Straty bądź szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli ich wystąpienie jest oczywiste lub w momencie zakupu Produktu zarówno my, jak i Nabywca wiedzieliśmy, że mogą one wystąpić. Nie ponosimy odpowiedzialności zwłaszcza za przydatność Produktów do konkretnych celów, do których Nabywca chce korzystać z Produktów, chyba że wraz z Nabywcą uzgodnimy inaczej.

W ODNIESIENIU DO WIĄZAŃ NART, NABYWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ NAM RZETELNE INFORMACJE, ABYŚMY MOGLI DOKONAĆ ODPOWIEDNIEGO MONTAŻU I USTAWIENIA WIĄZAŃ. CZYNNOŚCI TE PRZEPROWADZIMY NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH NAM W TRAKCIE ZAMAWIANIA PRODUKTU, ZGODNIE ZE STANDARDAMI PRZYJĘTYMI W BRANŻY NARCIARSKIEJ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE MONTAŻEM LUB OKREŚLONYMI USTAWIENIAMI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NIEPRAWIDŁOWYCH INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ NABYWCĘ.

JEŚLI NA PODSTAWIE PODANYCH PRZEZ NABYWCĘ INFORMACJI NIE JESTEŚMY W STANIE WYKONAĆ MONTAŻU I REGULACJI WIĄZAŃ ZGODNIE ZE STANDARDAMI PRZYJĘTYMI W BRANŻY NARCIARSKIEJ, WIĄZANIA ZOSTANĄ ZAMONTOWANE, JEDNAK NIE BĘDĄ USTAWIONE. PRZED SKORZYSTANIEM Z NART, NABYWCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZLECENIE FACHOWCOWI USTAWIENIA I SPRAWDZENIA WIĄZAŃ.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i/lub szkody biznesowe. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. W przypadku, gdy Nabywca korzysta z Produktu(-ów) w celach handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, zrzekamy się wobec Nabywcy z odpowiedzialności za ewentualną utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia interesów, zakłócenia w funkcjonowaniu firmy oraz utratę możliwości biznesowych.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich zasadnych starań, by zadbać o prawidłowe funkcjonowanie naszej Witryny, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Witryna będzie działać w sposób niezakłócony, sprawny i wolny od błędów, ani że ewentualne usterki zostaną naprawione; nie gwarantujemy ponadto, że Witryna będzie wolna od wirusów i błędów. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualną utratę treści lub materiałów pobranych bądź przesłanych za pośrednictwem Witryny.

Ilustracje przedstawione na Witrynie zamieszczono wyłącznie dla celów poglądowych. Zalecamy zapoznać się z opisem danego Produktu, aby dokładnie poznać jego charakterystykę, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem obsługi klienta.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie naszych zobowiązań w przypadku wystąpienia siły wyższej lub konsekwencji epidemii lub rządowej decyzji utrudniającej naszą działalność.

11. OCHRONA DANYCH

Nasza firma oraz eShopworld przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie do celów związanych ze stosunkiem umownym z Nabywcą w kontekście nabycia Produktu.

Współadministratorami danych osobowych Nabywcy w kontekście nabycia Produktu są:

SKIS ROSSIGNOL SAS, spółka (Société par Actions Simplifiée) zarejestrowana we Francji w Rejestrze Handlowo-Społecznym Grenoble. Numer rejestracyjny spółki to 056 502 958, natomiast nasza siedziba mieści się pod adresem 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANCJA,

ORAZ

U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (prowadząca działalność jako eShopWorld), spółka założona w Irlandii pod numerem 479237, której siedziba znajduje się pod adresem South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irlandia.

Celami przetwarzania danych są: realizacja zamówienia, przygotowanie paczki, dostawa, informacja o dostarczeniu paczki, realizacja płatności, obsługa odstąpienia od umowy, wymiany bądź zwrotu Produktu, realizacja obsługi posprzedażowej, prawa gwarancji oraz wykonanie czynności związanych z tymi celami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży oraz związanych z nią świadczeń i obowiązków określonych w Regulaminie.

Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail bądź numer telefonu – w razie kontaktu Nabywcy w nami lub eShopworld; Nabywca przekazuje te dane eShopworld w momencie zakupu Produktu.

Odbiorcami danych osobowych Nabywcy są nasi pracownicy i pracownicy eShopworld bezpośrednio zaangażowani w realizację zamówienia Nabywcy oraz czynności z tym związane, oraz podwykonawcy (w tym przewoźnicy), którzy są wyznaczani przez eShopworld na wyłączną odpowiedzialność eShopworld. Nie mamy żadnej kontroli nad podwykonawcami wyznaczonymi przez eShopworld do realizacji zamówienia; zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności eShopworld i ewentualnego kontaktu z eShopworld w razie jakichkolwiek pytań.

Okres: w przypadku dokonania zakupu Produktu, będziemy przechowywać dane osobowe Nabywcy przez okres pięciu lat od momentu zakupu dla celów dowodowych podczas sporów sądowych i/lub w celu wykonania naszego obowiązku gwarancyjnego.

Zobowiązujemy się nie przekazywać danych osobowych Nabywcy stronom trzecim bez jego uprzedniej, wyraźnej zgody.

Zgodnie z ustawą „Informatique et Libertés” z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych, a także sprzeciwu wobec przetwarzania bądź przekazywania danych osobowych; Nabywca może wykonać powyższe prawo, pisząc bezpośrednio na poniższy adres. Nabywca ma ponadto prawo określić ogólne i szczegółowe wytyczne określające sposób, w jaki zamierza wykonać powyższe prawa po swojej śmierci, zgodnie z postanowieniami wspomnianej ustawy. Nabywca ma ponadto prawo złożyć zażalenie przed właściwym organem nadzorczym (na terenie Francji: www.cnil.fr).

Nabywca może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z działem Usług Konsumenckich: za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z sekcji „Kontakt” lub pisząc na adres dpo@rossignol.com lub listownie: SKIS ROSSIGNOL – Consumer Services – 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – Francja. Podanie niektórych danych jest obowiązkowe (są to dane w formularzach oznaczone gwiazdką); Nabywca przyjmuje do wiadomości, że bez tych informacji nie będziemy w stanie obsłużyć jego żądań bądź zamówień.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Nabywcy, prosimy zapoznać się z naszą stroną dotyczącą polityki w zakresie danych osobowych.

Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych przez eShopworld; zachęcamy do zapoznania się z polityką danych osobowych eShopworld.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY SĄDOWE

Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Francuskiej; Nabywcy przysługuje prawo wszczęcia postępowania sądowego w odniesieniu do Produktu(-ów) przed właściwym sądem swojego Kraju. Niemniej jednak jeżeli w danym Kraju istnieje bezwzględnie obowiązujący przepis, który zapewnia konsumentowi większą ochronę, wówczas przepis ten będzie obowiązywać w miejsce mniej korzystnych gwarancji ustawowych wynikających z prawa Republiki Francuskiej.